SAMANTHA CASOLARI
Styled by Kathryn Typaldos- Georgia and Veronika @ Next, Elsa @ Wilhelmina, Lisette @ Ford